Masz pytania?
tel. (32) 209-80-39
e-mail: oracle@polsoft.pl
test

Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem www.oracle.polsoft.pl prowadzony jest przez Polsoft Engineering Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000125330, posiadającą NIP: 954224570, o kapitale zakładowym 255 000 PLN e-mail oracle@polsoft.pl, nr telefonu 32 209 80 39 (dalej: Oracle.polsoft.pl, Polsoft, Sklep lub Sprzedawca).

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Oracle.polsoft.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Oracle.polsoft.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Użytkownik z sektora publicznego – użytkownik, który jest organem rządowym, ustawodawczym lub stanowiącym albo działem lub agencją takiego organu na każdym szczeblu (krajowym, lokalnym, komunalnym, itp.); podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez rząd albo takim, w którym rząd ma większościowe udziały; różnego rodzaju organizacją publiczną lub fundacją (w tym partią polityczną, organizacją polityczną lub kandydatem politycznym); jakąkolwiek międzynarodową organizacją publiczną, taką jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ONZ czy Bank Światowy.

4. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

5. Produkty – wszystkie towary oferowane w sklepie Oracle.polsoft.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. Ceny – Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Oracle.polsoft.pl są podawane w polskich złotych (PLN). Ceną wiążącą dla stron jest cena potwierdzona przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji, wielkości towarów, oraz wartości zamówienia.

7. Sprzedawca – Sklep internetowy działający pod adresem www.oracle.polsoft.pl.

8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

9. Towar – rzecz ruchoma lub licencja elektroniczna, którą Klient może nabyć poprzez Oracle.polsoft.pl.

10. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Informacja dotycząca cookies jest dostępna pod adresem http://www.polsoft.pl/cookies.htm

11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

12. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

13. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconych przez Klienta pieniędzy za zamówione produkty). W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji i jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Zgodnie z licencjonowaniem Oracle mogą być konieczne do podpisania dodatkowe umowy o których Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 4 Płatności

1. Wszystkie ceny podawane na Stronie Internetowej Sklepu są w złotych polskich. Nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy. Nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Podczas składania zamówienia dostępną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Termin na dokonanie płatności za zamówienie wynosi 3 dni robocze.

4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca anuluje zamówienie i odstąpi od Umowy sprzedaży.

 

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia. W przypadku indywidualnych konfiguracji Sprzedawca podaje szacowany termin dostawy Towaru, który w trakcie realizacji zamówienia może się wydłużyć.

2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej przed potwierdzeniem zamówienia.

4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Dostawcy dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Bez spisanego protokołu z Dostawcą Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki lub zagubienia Towaru podczas transportu.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.polsoft.pl/e-faktura

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 6 Rękojmia

1. Towary oferowane w sklepie internetowym Oracle.polsoft.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu Oracle.polsoft.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

a)      odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);

b)      odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

c)       odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

d)      Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie rma.polsoft.pl

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

 

§ 8 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych 

1. Klient zamawiając Towar poprzez wysłanie formularza, wyraża równocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, przez firmę Polsoft.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997, o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1497 ze zm.): dane osobowe podawane podczas zamówienia będą gromadzone i przetwarzane przez firmę Polsoft tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych, oraz na potrzeby realizacji zamówień i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich poprawiania. Klient może w każdym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzania zmiany w Polityce prywatności.

5. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

  1. 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  3. 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  5. 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
  6. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.